Miljöpolicy

Hyrtoaletten arbetar med uthyrning service och städning av mobila och offentliga toaletter inom Norden. Verksamhetens huvudkontor finns i Härryda.

Miljöomsorg är ett av Hyrtoalettens kärnvärden. Hyrtoaletten Sverige ABs miljöarbete skall fokusera på effektiv energi- och resursanvändning.
Förebyggande av föroreningar och ständiga förbättringar av de tjänster och processer som Hyrtoaletten Sverige AB tillhandahåller och använder sig av är grundläggande krav för all verksamhet med gällande lagstiftning och övriga bestämmelser som minimistandard. Eventuella hälso- och miljöeffekter beaktas i ett tidigt stadium av planeringsprocessen. Därigenom skall Hyrtoaletten Sverige AB vinna konkurrensfördelar, uppfylla kundernas förväntningar och bidra till en hållbar utveckling.

Effektiv energi- och resursanvändning
Vi skall sträva efter att minska koldioxidutsläppen och resursanvändningen genom att:
Eco driving kommer att vara ett krav för alla chaufförer
Bränsleförbrukning är alltid ett argument vid nyanskaffning
Optimera våra processer för att minimera vattenförbrukning
Öka energieffektiviteten och minimera uppkomsten av avfall i all vår verksamhet
Öka vår användning av återvunna och förnybara material

Hälso- och miljörelaterade effekter
Hälso- och miljörisker förknippade med utförandet av våra tjänster skall minskas genom att:
Kontinuerligt underhåll av fordon för att minimera emissioner.
Minimera användning av material skadliga för människors hälsa eller miljön
Ständigt söka alternativ till astma och allergiframkallande medel
Användning av godkända skydd och skyddskläder
Så långt det är möjligt, minimera utsläpp i luft, vatten och mark

Hållbar utveckling med Hyrtoaletten Sverige AB
Hyrtoaletten Sverige AB åtar sig att vara en proaktiv och kompetent aktör i utvecklingen av en långsiktig och hållbar miljöutveckling.

Vi verkar för att våra samarbetspartners tillämpar liknande miljöomsorg, samt att miljöarbetet redovisas öppet och sakligt. Varje medlem i företagsledningen är ansvarig för åtgärdsprogram baserade på denna policy.